Mehmet Akif tam bir şiir işçisidir

Fazıl Gökçek’e göre Akif tam bir şiir işçisidir; şiirini ilhamla değil çalışarak yazar. Yazdıktan sonra da şiiri üstünde düşünür, değişiklikler yapar. Müberra Bağcı*

Mehmet Akif, şiir diline getirdiği canlılıkla, toplumun günlük hayatını şiire yansıtışıyla, aruz veznini kusursuz kullanışıyla 20. yüzyılın başlarındaki Türk şiirinde isminden söz ettiren belli başlı şairlerindendir. Aynı zamanda Akif, dönemin siyasî ve kültürel alanlarında da güçlü ve etkili bir şahsiyet ve şiirini inandığı değerler doğrultusunda şekillendirmiş bir sanatkârdır. Bu özellikleri dolayısıyla Akif’i farklı cepheleriyle ele alan pek çok çalışma yapılmasına rağmen bunlarda şairin sanatkâr cephesi ilmî bir şekilde incelenmemiş, dönem içindeki yerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmamıştır.

Fazıl Gökçek tarafından kaleme alınan Mehmet Akif’in Şiir Dünyası adlı kitapta, diğerlerinden farklı olarak çalışmaya, şairin hayatı ve şiirlerinin dışında kalan eserleri dâhil edilmemiş, bu da konunun ayrıntılı şekilde ele alınmasını sağlamıştır. Kitabın Önsöz’ünde belirtildiğine göre bu çalışmanın temeli Gökçek’in 1996 yılında tamamladığı “Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri Üzerinde Bir İnceleme” adlı doktora tezine dayanmaktadır. Yazar, bu çalışmayı kitaplaştırırken yeniden gözden geçirerek birtakım değişiklikler yaptığını belirtmiştir. Gökçek, daha önce de Akif’le ilgili çalışmalar yapmış, Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel ve Yrd. Doç. Dr. Rıza Bağcı ile birlikte Safahat’ı yayına hazırlamıştır.

Kitap, Önsöz ve Giriş’ten sonra üç ana bölümden oluşur. Gökçek, Önsöz’de Akif’le ilgili kendisinden önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir. Kültür Bakanlığı tarafından 1990 yılında yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Bibliyografyası’na göre şair hakkında yazılmış yüz civarında kitap, yedi yüz elli civarında da gazete ve dergilerde yayımlanmış yazı bulunduğundan söz eder. Bu sayılara kitapların sonraki baskıları ve tezlerin ilâve edilmemiş olduğu hesaba katılırsa Akif’e gösterilen ilginin yoğunluğu daha iyi anlaşılır. Ayrıca 1990’dan günümüze kadar bu çalışmalara yenilerinin de eklendiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu kadar çok çalışma yapılmış olmasına rağmen bunların büyük bir kısmı Mehmet Akif’in şiirlerini değil, şahsiyeti ve fikirlerini ele almaktadır.

Akif’in şiirlerinin oluşumunda elbette geçmiş yaşantısı, aile hayatı, çevresi, eğitimi, düşünce yapısı, kişilik özellikleri gibi unsurlar da etkili olmuştur. Bununla birlikte Akif’in Türk şiirindeki yerini belirlemek ve halktan aydına kadar birçok insan tarafından tanınan ve sevilen bir şair olmasının altında yatan sebepleri anlayabilmek ancak onun şiirleri üzerinde düşünmekle mümkün olabilecektir. Mehmet Akif’in Şiir Dünyası adlı çalışmada bu bakış açısından yola çıkılarak şairin biyografisi ve fikirleri ile ilgili bilgilere yeri geldikçe değinilmiş; daha çok Akif’in şiir evrelerini, bu evrelerdeki karakteristik metinlerin dil ve üslûp özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan esere yönelik metotlar kullanılmıştır. Fazıl Gökçek, Önsöz’de çalışmasının hareket noktasını şu cümlelerle açıklar:

Devamı: https://www.dunyabizim.com/kitap/mehmet-akif-tam-bir-siir-iscisidir-h30551.html

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh