5 Mart 2016

Necid Çöllerinden Medîne’ye

Şerif Ali Haydar Paşa Hazretlerine Nâr-ı beyzâ mı nedir, öğle zamanında güneş? Tepesinden döküyor beynine âfâkın ateş! Yıldırım yağmuru şeklinde inen huzmesine, Siper olmuş yanıyor çöldeki çıplak sîne. San’atin sırrını ressâm-ı ezelden okuyan; Rûh-i ma’sûmu bütün hilkati kendinde duyan; Şimdi […]
5 Mart 2016

Berlin Hâtıraları

Binbaşı Ömer Lûtfi Bey kardeşimize “Biraz da kahveye çıksak…” demişti arkadaşım. O doğru söylemiş amma, ben eğri anlamışım: Mahalle kahvesi nerden de geçti zihnimden? Bakılsa geçmemeliymiş… Bilir miyim onu ben? Mahalle kahvesi… Berlin… Münâsebet mi dedin? Fakat ricâ ederim, dinleyin, […]
5 Mart 2016

El-Uksur’da

Emîr Abbas Halim Paşa Hazretlerine Hava ağırdı, fakat pek dokunmuyordu sıcak; Gurûba vardı esâsen yarım sâ’at ancak. Yakındı sâhile mihmânı olduğum mesken; Yavaş yavaş iniverdim ağaçlı bir tepeden. O, Nîl’i koynuna çekmiş yeşillenen, vâdî, -Ki yok hazan safahâtında ömrünün ebedî- […]
5 Mart 2016

Âyet Meâli (Âl-i İmrân, 173)

“O mü’minlere ind’allah ecr-i azîm var ki: Birtakım kimseler kendilerine “Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar; onlardan korkmalısınız” dedikleri zaman, bu haber îmanlarını artırır da: “Allah’ın nusreti bize kâfidir; O ne güzel muhâfızdır!” derler.” (Kur’an, Âl-i İmrân, 173) Şehâmet dîni, gayret […]
5 Mart 2016

Hadîs Meâl-i Celîli

“Müslümanlık huyun güzelliğinden ibârettir.” (Hadîs-i Şerîf, Tirmizî, Zühd 52) Biz ki yarmıştık şu’ûnun en büyük ummânını; Çiğnemiştik yükselen emvâc-ı bî-pâyânını; Biz ki evdvârın, kurunun, hâdisâtın rağmına, Hâkim olmuştuk bütün bir âlemin eyyâmına; Şimdi tek bir dalganın pâmâl-i izmihlâliyiz! Şimdi sâhillerde […]
5 Mart 2016

Âyet Meâli (İsrâ, 72)

“Kimin bu dünyâda gözü kapalı ise âhirette de kapalıdır, hattâ oradaki şaşkınlığı daha ziyâdedir.” (Kur’an, İsrâ, 72) Nihâyet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fânîden; Onun bir aynıdır mutlak nasîbin ömr-i sânîden. Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı: Öbür dünyâ bu […]
5 Mart 2016

Hadîs Meâl-i Celîli

“Kim müslümanların derdini kendi derdine mâl etmezse onlardan değildir.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu’l-Kadîr, 6-67) Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile… Âlem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nâfile! Kaç hakîkî müslüman gördümse, hep makberdedir; Müslümanlık, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir! İstemem, dursun o pâyansız […]
5 Mart 2016

Âyet Meâli (Âl-i İmrân, 102)

“Ey müslümanlar, Allah’tan nasıl korkmak lâzımsa öylece korkunuz…” (Kur’an, Âl-i İmrân, 102) Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın… Ne irfânın kalır te’sîri kat’iyyen, ne vicdânın. Hayat artık behîmîdir […]
5 Mart 2016

Uyan!

Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakk-ı hayâtın senin ey müslüman! Kurtar o bîçâreyi Allah için, Artık ölüm uykularından uyan! Bunca zamandır uyudun, kanmadın; Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, Sen yine bir kerre kımıldanmadın! Ninni değil dinlediğin velvele… Kükreyerek […]
5 Mart 2016

Hâtıralar

HÂTIRALAR Hânedân-ı Hilâfet’in erkân-ı mu’azzamasından Ömer Fâruk Efendi Hazretlerine takdime-i ta’zîmimdir. Âyet Meâl-i Celîli “Tâkat getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme, Allâh’ım!..” (Kur’an, Bakara, 286) Ey bunca zamandır bizi te’dîb eden Allah; Ey âlem-i İslâm’ı ezen, inleten Allah! Bizler ki senin va’d-i […]
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh