28 Şubat 2016

Selmâ

“Hemşîrezâdemdir. Dört yaşında öldü.” “Bütün gün işte boğuştum, içim sıkıldı. Yeter! Yarın da aynı mezâhimle uğraşıp duracak Değil miyim? Bana öyleyse, şimdilik ister, Ferağ içinde düşünmek, vücûdu yormayarak. Hayat, ceng-i maîşet; cihansa ma’rekedir .” Zaman zaman bu sükûnlar birer mütârekedir.” […]
28 Şubat 2016

Hasbihâl

Ey bülbül-i ter-zebân-ı irfan, Dem-beste nevâlarınla vicdan Hem safvet-i rûh olan o âvâz Oldukça harîm-i canda dem-sâz , Pâmâlim olur bütün avâlim; Lâhûta kadar çıkar hayâlim. Eşvâkıma dar gelir de eb’âd, Eyler fikrim fezâlar îcâd! Ey nûr-ı mübîni Kibriyâ’nın, Sînem […]
28 Şubat 2016

Bayram

Âfâk bütün hande , cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Bayramda güler çehre-i ma’sûm-i sabâvet , Ümmîd çocuk sûret-i sâfında iyandır. Her cebhede bir nûr-i mücerred lemeânda ; Her dîdede bir rûh demâdem cevelândır. Alâm-ı hayâtın […]
28 Şubat 2016

Bana sor sevgili kâri

Evlâdım Mehmed Ali’ye yâdigâr-i vedâdımdır . Bana sor sevgili kâri’ sana ben söyleyeyim Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım : Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım. Şi’r için “göz yaşı” derler, onu bilmem, […]
28 Şubat 2016

Mezarlık

Bakma kabristânın ancak sâha-i medhûşuna, Dur da bir müddet kulak ver nâle-i hâmûşuna ! Kalbi hiç benzer mi bak sîmâ-yı heybet-pûşuna ! Kim ki dalmıştır hayâtın seyl-i cûşa-cûşuna, Can atar, bir gün gelir, yorgun düşüp âgûşuna ! Ey mezâristan, ne […]
28 Şubat 2016

Meyhane

Hurûşan bâd-ı süfliyyet derûnundan , kenârından; Girîzan rûh-i ulviyyet harîminden, civârından. Çıkar bin nâle-i nevmîd hâk-i ra’şe-dârından , İner bin zulmet-i makber fezâ-yı şeb-nisârından . Gelir feryâdlar ebkem duran her seng-i zârından : Yıkılmış hânümanlar sanki çıkmış da mezârından, Dehân-ı […]
28 Şubat 2016

Geçinme Belası

“Ömr-i giran-mâye der in sarf şûd Tâ çihorem sayf, çipûşem şitâ!” Sa’dî Doksan senelik ömre, İlâhî, bu mu gâyet? Bilmem ki ne âlem bu cedelgâh-ı maîşet ! Korkunç oluyor böyle hakîkatleri, gerçek, Sa’dî o kadar felsefesiyle, hüneriyle, Fikrindeki hürriyet-i fevka’l-beşeriyle […]
28 Şubat 2016

Hasır

Geçende, yayla civârında bir ufak cevelân Bahânesiyle, bizim eski âşinâlardan Bir attarın azıcık gitmek istedim yanına, Ki her zaman beni da’vet ederdi dükkânına. Biraz musâhabeden sonra söktü müşteriler: – Ver ordan on paralık zencefil, çörek otu, biber. Geçenki beş para […]
28 Şubat 2016

Küfe

Beş-on gün oldu ki, mu’tada inkıyâd ile ben Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı demek: Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! Adım başında derin bir buhayre dalgalanır, Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır! Bir elde olmalı kandil, […]
28 Şubat 2016

Durmayalım

Sa’dî diyor ki: “Bir gece biz kârbân ile Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle. Sür’atle tayy için o beyâbân-i vahşeti, Hep yolcular fedâ ederek istirâhati, Gitmektelerdi. Bir aralık bende meşye tâb Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb Âvâre bir […]
28 Şubat 2016

Tevhîd Yâhud Feryâd

Ey nûr-i ulûhiyyetinin zılli avâlim , Zıllin bile esrâr-ı zuhûrun gibi muzlim ! Kürsî-i celâlin -ki semâlarla zeminler Bir nokta kadar sahn-ı muhîtinde tutar yer- İdrâkin eder gâye-i ümmîdini haybet … Yâ Rab, o ne dehşettir, İlâhî, o ne heybet! […]
23 Şubat 2016

Hasta

“Vak’a Halkalı Ziraat Mektebi’nde geçmiştir.” – Bence, doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz; Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyyetsiz, Sâde bir nezle-i sadriyye mi illet? Nerde! Çocuğun hâli fenâlaştı şu son günlerde. Ameliyyâta çıkarken sınıf on gün evvel, Bu da gelmez […]
23 Şubat 2016

Fâtih Camii

Yatarken yerde ilhâdıyla haşr olmuş sefîl efkâr , Yarıp edvârı yükselmiş bu müdhiş heykel-i ikrâr . Siyeh reng-i dalâlet bir bulut şeklinde mâzîler , Civârından kaçar, bulmaksızın bir lâhza istikrâr; Ziyâ-rîz-i hakîkat bir seher tavrında müstakbel , Gelir fevkinden eyler […]
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh